Statut

STATUT FUNDACJI DOROTY ŚWIENIEWICZ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Doroty Świeniewicz”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Dorotę Świeniewicz, Beatę Jaśkowską, Leona Komornickiego i Adama Krause, zwanych dalej „Fundatorami”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
1.2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
1.3. Siedzibą Fundacji jest miasto Marki.
1.4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
1.5. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
1.6. Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy
jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
1.7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
1.8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla fundacji.

2. CELE FUNDACJI

2.1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie:

2.1.1. wspierania i upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2.1.2. promocji pozytywnych wartości: zdrowia, pracy, szacunku, zasad fair play, tolerancji, edukacji, profesjonalizmu,
2.1.3. wyrównywania szans uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez przyznawanie im stypendiów, niezależnie od tego czy przynależą one do jakichkolwiek organizacji lub klubów sportowych, czy też nie przynależą,
2.1.4. prowadzenia i wspomagania projektów społecznych poprzez wykorzystanie wizerunku Fundatora Doroty Świeniewicz, organizację meczów pokazowych i wsparcie techniczne,
2.1.5. wszechstronna pomoc osobom, w szczególności dzieciom i młodzieży, które doznały urazu sportowego, uniemożliwiającego trwale lub czasowo uprawianie sportu.

2.2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

2.2.1. organizację placówek terenowych,
2.2.2. wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach programów stypendialnych,
2.2.3. organizację drużyn, sekcji i kół sportowych,
2.2.4. finansowanie wsparcia sprzętowego, lokalowego, kadrowego, transportowego, dietetyki sportowej i profilaktyki zdrowotnej,
2.2.5. współpracę z władzami samorządowymi celem promocji aktywności fizycznej oraz celów Fundacji,
2.2.6. wykorzystywanie relacji oraz doświadczenia międzynarodowego Fundatora Doroty Świeniewicz celem przygotowania programów partnerskich z miastami europejskimi w obszarze wspierania aktywności fizycznej.
2.2.7. współpracę z klubami sportowymi,
2.2.8. współpracę ze związkami sportowymi,
2.2.9. współpracę międzynarodową, w tym wymiana międzynarodowa młodzieży,
2.2.10. organizację młodzieżowych zawodów sportowych,
2.2.11. organizację festynów sportowych,
2.2.12. skupianie wokół celów Fundacji osób o wysokim morale i autorytecie sportowym,
2.2.13. patronowanie zawodom i innym wydarzeniom sportowym,
2.2.14. przyznawanie nagród specjalnych,
2.2.15. organizowanie wolontariatu.

2.3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2.4. Działalność statutowa Fundacji jako organizacji pozarządowej jest działalnością mającą realizować przede wszystkim cele społecznie użyteczne, o których mowa w pkt. 2.1 niniejszego statutu, przez co nie ma na celu osiągnięcia zysku.

3. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

3.1. Działalność statutowa Fundacji określona w ust. 2 pkt 2.2. może być prowadzona jak działalność nieodpłatna pożytku publicznego lub działalność odpłatna pożytku publicznego niestanowiąca działalności gospodarczej.

3.2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

3.3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3.4. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego według opracowanych planów.

3.5. Fundacja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

3.6. Wszystkie dochody Fundacji będą przeznaczone na realizację jej celów
statutowych oraz na koszty działalności samej Fundacji.

4. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

4.1. Majątek początkowy Fundacji stanowi pochodzący z wpłat Fundatorów fundusz założycielski w wysokości 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

4.2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

4.2.1. darowizn, spadków, zapisów,
4.2.2. dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych oraz grantów,
4.2.3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, w tym ze sprzedaży cegiełek wartościowych,
4.2.4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych,
4.2.5. dochodów z majątku Fundacji,
4.2.6. innych źródeł, w tym ze środków publicznych oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej.

4.3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

4.4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4.5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza składa jej Zarząd.

5. ORGANY FUNDACJI

5.1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

6. RADA FUNDACJI

6.1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

6.2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.

6.3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, których członkostwo w Radzie Fundacji ustało lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada Fundacji w trybie kooptacji na zasadach określonych w pkt. 6.4.

6.4. Uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Fundacji, Rada Fundacji, w składzie co najmniej trzyosobowym, podejmuje większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków Rady Fundacji.

6.5. W przypadku, w którym liczba członków Rady Fundacji, na skutek ustania członkostwa niektórych bądź wszystkich członków, spadła poniżej trzech, nowych członków Rady Fundacji w liczbie wymaganej do odzyskania przez Radę Fundacji minimalnego trzyosobowego składu, powołują Fundatorzy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych zwykłą większością głosów, przy czym każdemu z nich służy jeden głos.

6.6. Uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Fundacji, Rada Fundacji podejmuje większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków Rady Fundacji, z wyłączeniem głosu członka Rady, którego dotyczy uchwała.

6.7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

6.7.1. odwołania przez Radę Fundacji – z chwilą podjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 6.6,
6.7.2. powołania do Zarządu Fundacji – z chwilą podjęcia przez Radę Fundacji uchwały,
6.7.3. nawiązania stosunku pracy z Fundacją – z chwilą zawarcia umowy kreującej stosunek pracy,
6.7.4. rezygnacji z członkostwa w radzie Fundacji – z chwilą doręczenia pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia o rezygnacji przynajmniej dwóm pozostałym członkom Rady Fundacji,
6.7.5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – z chwilą uprawomocnienia się wyroku,
6.7.6. śmierci członka Rady – z chwilą śmierci.

6.8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji ani ze stosunkiem pracy z Fundacją.

6.9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

6.11. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w jej pracach, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w jej działalności.

6.12. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.

6.13. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

6.14. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4 i 6.6, Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

6.15. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

6.15.1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 7.2,
6.15.2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
6.15.3. reprezentowanie Fundacji w umowach z członkami Zarządu Fundacji,
6.15.4. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
6.15.5. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji poprzez żądanie przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji, szczególnie tych dotyczących sytuacji finansowej Fundacji,
6.15.6. uchwalenie i modyfikacja regulaminu Zarządu,
6.15.7. wyrażanie wiążących dla Zarządu opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach,
6.15.8. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
6.15.9. uchwalanie zasad wydatkowania środków na cele statutowe Fundacji,
6.15.10. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
6.15.11. nadzór nad działalnością Fundacji.
6.16. Rada Fundacji może uchwalić regulamin Rady Fundacji określający w szczególności organizację jej prac, w tym zwoływania posiedzeń, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

7. ZARZĄD FUNDACJI

7.1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu albo Prezesa Zarządu i nie więcej niż czterech członków Zarządu.

7.2. Jako pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji powołuje się na czas nieoznaczony Dorotę Świeniewicz. Do pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji – Doroty Świeniewicz nie stosuje się postanowień pkt. 7.7.1, 7.7.2 i 7.7.3.

7.3. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję, z zastrzeżeniem pkt. 7.2. Kadencja członka Zarządu Fundacji, który zastąpił innego członka Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządu, upływa wraz z kadencją całego Zarządu. Kadencja członków Zarządu upływa z dniem posiedzenia Rady Fundacji zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy tej kadencji.

7.4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

7.5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

7.6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7.7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

7.7.1. upływu kadencji – z upływem ostatniego dnia kadencji,
7.7.2. podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o odmowie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium – z chwilą podjęcia uchwały,
7.7.3. odwołania przez Radę Fundacji – z chwilą podjęcia uchwały,
7.7.4. złożenia rezygnacji – z chwilą doręczenia pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia o rezygnacji przynajmniej dwóm
członkom Rady Fundacji,
7.7.5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – z
chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o skazaniu.
7.7.6. śmierci członka Zarządu – z chwilą śmierci.

7.8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

7.9. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

7.9.1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
7.9.2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
7.9.3. sporządzanie corocznych bilansów lub sprawozdań z działalności Fundacji,
7.9.4. określenie struktury organizacyjnej oraz zakresu działania pracowników Fundacji,
7.9.5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
7.9.6. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
7.9.7. współpraca z Radą Fundacji w realizacji głównych kierunków działalności Fundacji,
7.9.8. składanie oświadczeń o przyjęciu lub odmowie przyjęcia darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
7.9.9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji.

7.10. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów – w przypadku Zarządu wieloosobowego - decyduje głos Prezesa Zarządu.

7.11. Uchwały wymagają w szczególności sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu.

7.12. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7.13. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczny bilans i sprawozdanie z działalności Fundacji.

7.14. Zarząd Fundacji działa według regulaminu ustalonego przez Radę Fundacji.

7.15. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

7.16. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada Fundacji.

7.17. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

7.18. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji lub innego członka Zarządu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Zabronione jest:

8.1.1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
8.1.2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
8.1.3. wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
8.1.4. dokonywanie zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

8.2. Zmiana statutu Fundacji jest dopuszczalna i wymaga do swej ważności uchwały Rady Fundacji podjętej większością dwóch trzecich wszystkich członków Rady Fundacji oraz zgody Fundatora Doroty Świeniewicz.

8.3. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

8.4. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji oraz zgody Fundatora Doroty Świeniewicz.

8.5. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub osiągnięcia tych celów.

8.6. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji.

8.7. Likwidatorem Fundacji może być członek Zarządu Fundacji lub inna osoba powołana przez Radę Fundacji.

8.8. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji. Rada Fundacji w uchwale dotyczącej likwidacji Fundacji wskaże konkretne cele, na jaki jej majątek zostanie przeznaczony.

8.9. Fundacja składa organowi nadzoru, o którym mowa w pkt. 1.6 niniejszego statutu, sprawozdanie ze swej działalności.

8.10. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

8.11. Fundacja, po uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, będzie składać sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.”