Regulamin przyznawania stypendium

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW FUNDACJI DOROTY ŚWIENIEWICZ

dzieciom i młodzieży utalentowanej sportowo w roku 2014

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów motywacyjnych oraz socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przez Fundację Doroty Świeniewicz. Fundacja Doroty Świeniewicz została stworzona, aby wspierać rozwój młodych ludzi uzdolnionych sportowo i wykazujących szczególną pracowitość w pogłębianiu swoich umiejętności w dziedzinie sportu. Jej celem jest prowadzenie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz inspirowanie młodych ludzi do zaangażowania w sport
i podejmowanie sportowej rywalizacji.

§ 1

 

1. O przyznanie stypendium moga ubiegac sie uczniowie szkól podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Polski, którzy spelniaja ponizsze warunki:

a. posiadaja udokumentowane osiagniecia sportowe w zakresie siatkówki. Za osiagniecia sportowe uznaje sie spelnianie co najmniej jednego z ponizszych warunków:

- czynne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych

- zwyciestwo w eliminacjach wojewódzkich w rozgrywkach sportowych

- uczestnictwo w ogólnopolskich rozgrywkach sportowych

- powolanie do kadry mlodziezowej – wojewódzkiej lub narodowej

- posiadanie klasy mistrzowskiej

- inne osiagniecia sportowe

b. sport jest dla nich pasja i powolaniem

c. w roku przyznania stypendium nie ukoncza 20 lat

d. znajduja sie w trudnej sytuacji materialnej

e. zobowiaza sie do realizacji programu szkolenia okreslonego przez klub sportowy, którego sa czlonkiem lub organizacje sportowa, której sa podopiecznymi lub szkole

 

2. Warunki okreslone w ust. 1 punkt a), b) oraz e) nie dotyczy uczniów ubiegajacych sie o przyznanie stypendium socjalnego.

 

3. Zarzad Fundacji okresla wysokosc Funduszu Stypendialnego na dany rok oraz liczbe osób, którym moze zostac przyznane stypendium. Wysokosc Funduszu Stypendialnego oraz liczba osób, którym moze zostac przyznane stypendium moze zostac zmieniona uchwala Zarzadu Fundacji w przypadku pozyskania przez Fundacje dodatkowych srodków pienieznych na finansowanie stypendiów.

 

§ 2

 

Stypendium bedzie przyznawane na okres 1 roku z mozliwoscia jego przedluzenia.

 

§ 3

 

1. Uczen pelnoletni sklada wniosek we wlasnym imieniu.

 

2. W przypadku ucznia niepelnoletniego wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu sklada:

a. rodzic lub opiekun prawny,

b. trener, instruktor

c. opiekun grup sportowych, przedstawiciel stowarzyszenia, dyrektor szkoly.

 

3. Do wniosku o stypendium motywacyjne nalezy dolaczyc:

a. kopie swiadectwa z poprzedzajacego roku szkolnego poswiadczona za zgodnosc z oryginalem przez szkole, do której uczen uczeszcza,

b. zaswiadczenie o uzyskanych wynikach z egzaminu koncowego lub egzaminu gimnazjalnego, w przypadku ukonczenia przez ucznia w poprzedzajacym roku szkolnym szkoly podstawowej lub gimnazjum

c. kserokopie dowodu osobistego pelnoletniego ucznia lub wnioskodawcy skladajacego wniosek o przyznanie stypendium w imieniu ucznia niepelnoletniego,

d. kserokopie dokumentów uwiarygadniajacych osiagniecia dziecka w sporcie (np. ze szkoly, klubu sportowego)

e. opinie trenera/ opiekuna sportowego/ nauczyciela wychowania fizycznego

f. zyciorys ucznia.

 

4. W przypadku wniosku o stypendium socjalne do wniosku o jego przyznanie nalezy dodatkowo dolaczyc:

a. zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego wlasciwego dla miejsca zamieszkania ucznia stwierdzajace dochody rodziny w roku poprzedzajacym zlozenie wniosku lub

b. w przypadku rodzin utrzymujacych sie z gospodarstwa rolnego zaswiadczenie o dochodach wystawione przez urzad gminy wlasciwy dla miejsca zamieszkania.

5. W przypadku osiagania dochodów innego rodzaju (zasilki/zapomogi/swiadczenia alimentacyjne, etc.) do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nalezy dolaczyc dokumenty potwierdzajace ich wysokosc.

 

6. Wzór wniosku stanowi zalacznik 1 do niniejszego Regulaminu

 

§ 4

 

Wnioskodawcy ponosza pelna odpowiedzialnosc prawna za prawdziwosc danych podanych w dokumentach wymienionych w § 3 ust. 3, 4.

 

§ 5

 

1. W celu ubiegania sie o przyznanie stypendium nalezy przeslac poczta na adres Fundacji Doroty Swieniewicz prawidlowo wypelniony wniosek dostepny na stronie internetowej www.swieniewicz.org wraz z dolaczonym kompletem dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

 

2. Rozpatrywane beda tylko wnioski kompletne z zalaczonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami.

 

3. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie beda zwracane.

 

§ 6

 

1. Ustala sie nastepujaca skale punktowa:

a. ocena celujaca z wychowania fizycznego w poprzedzajacym roku szkolnym – 1 punkt

b. czynne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych – 1 punkt

c. zwyciestwo w eliminacjach wojewódzkich w rozgrywkach sportowych – 1 punkt

d. uczestnictwo w ogólnopolskich rozgrywkach sportowych – 1 punkt

e. powolanie do kadry mlodziezowej – wojewódzkiej lub narodowej – 1 punkt

f. posiadanie klasy mistrzowskiej – 1 pkt

g. inne osiagniecia sportowe – 1 punkt

 

2. W przypadku stypendiów motywacyjnych pierwszenstwo w uzyskaniu stypendium maja osoby o najwyzszej ilosci uzyskanych punktów.

 

3. W przypadku stypendiów socjalnych pierwszenstwo w uzyskaniu stypendium maja osoby o najnizszych dochodach na osobe w rodzinie. Punktacje ustala sie w oparciu o sredni miesieczny dochód netto (po zaokragleniu do pelnych zlotówek) na osobe w rodzinie w wysokosci:

a. do 800 zl – 2 punkty

b. od 801 zl do 1200 zl – 1 punkt

c. od 1201 zl – 0 punktów

 

§ 7

 

1. Wysokosc miesiecznego stypendium (zarówno motywacyjnego jak i socjalnego) wynosi:

a. dla uczniów szkól podstawowych – 200 zl

b. dla uczniów gimnazjów – 300 zl

c. dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych – 400 zl

d. dla reprezentantów kadry narodowej dodatkowo – 100 zl

 

 

2. Przyznanie stypendium moze polegac takze na sfinansowaniu w calosci lub w czesci kosztów internatu, dojazdów na treningi lub na zakupie sprzetu sportowego.

 

3. W szczególnych wypadkach Zarzad Fundacji moze ustalic inna wysokosc przyznanego stypendium.

 

4. Uczniowi nie moze zostac przyznane jednoczesnie stypendium motywacyjne i socjalne.

 

§ 8

 

1. Wnioski stypendialne rozpatruje Komisja Stypendialna powolana przez Zarzad Fundacji.

 

2. Wnioski stypendialne rozpatrywane beda w terminie do czterech tygodni, z tym zastrzezeniem, iz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, który wplynal do Fundacji po pietnastym dniu danego miesiaca stypendium przyznawane bedzie nie poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym wniosek wplynal do Fundacji lecz od miesiaca kolejnego.

 

3. Komisja Stypendialna przedklada Zarzadowi proponowana liste stypendystów.

 

4. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarzad Fundacji.

 

5. Zarzad Fundacji w szczególnych przypadkach moze przyznac stypendium motywacyjne uczniowi niespelniajacemu warunków zawartych w § 6 ust. 1 Regulaminu.

 

6. Spelnienie warunków, o których mowa w § 1 oraz w § 6 Regulaminu nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium i nie zobowiazuje Fundacji do jego udzielenia.

 

7. Przed podjeciem decyzji o przyznaniu stypendium lub o odmowie jego przyznania Fundacja moze dokonac weryfikacji przeslanek, o których mowa w § 1 oraz § 6 Regulaminu w drodze wywiadu srodowiskowego przeprowadzonego przez osobe upowazniona przez Zarzad Fundacji.

 

8. O przyznaniu stypendium uczen lub inny wnioskodawca zostanie zawiadomiony na pismie na adres wskazany we wniosku.

 

§ 9

 

1. Warunkiem wyplaty stypendium jest podpisanie Umowy o Stypendium oraz zlozenie prawidlowo wypelnionych Oswiadczen.

 

2. Wzór Umowy o Stypendium stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

3. Wzór Oswiadczenia Osoby Otrzymujacej Stypendium stanowi zalacznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

4. Wzór Oswiadczenia o Korzystaniu z Wizerunku stanowi zalacznik nr 4.

 

5. Stypendium bedzie platne miesiecznie do pietnastego dnia kazdego miesiaca, za miesiac poprzedni, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium.

 

6. Pierwsza wyplata stypendium nastapi do 15-tego dnia kolejnego miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym Fundacja otrzymala podpisana przez podpisanej przez Wnioskodawce Umowe Stypendialna wraz z Oswiadczeniami.

 

7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialnosci za opóznienia w wyplacie stypendium spowodowane okolicznosciami od niej niezaleznymi. W szczególnosci Fundacja nie ponosi odpowiedzialnosci za opóznienia w wyplacie stypendium spowodowane okolicznosciami lezacymi po stronie stypendysty lub jego opiekunów prawnych.

 

8. Uczen lub Wnioskodawca ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za sporzadzenie Oswiadczen niezgodnie z rzeczywistoscia lub instrukcjami zawartymi w formularzu.

 

9. Uczen lub Wnioskodawca jest obowiazany niezwlocznie zawiadomic Fundacje o kazdej zmianie stanu faktycznego wynikajacego z Oswiadczen, nie pózniej niz przed wyplata stypendium za miesiac, którego dotyczy zmiana.

 

10. O zmianie stanu faktycznego po wyplacie stypendium za dany miesiac Uczen lub Wnioskodawca jest obowiazany zawiadomic Fundacje w ciagu 30 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.

 

11. Stypendyscie, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego, moze byc wyplacane stypendium przez okres niezdolnosci nie dluzej jednak niz przez 3 miesiace.

 

12. W przypadku stypendium motywacyjnego Uczen lub Wnioskodawca zobowiazany jest do przedkladania Fundacji comiesiecznego pisemnego raportu z postepów ucznia, sporzadzonego przez nauczyciela wychowania fizycznego/trenera/opiekuna sportowego. Raport za dany miesiac pobierania stypendium nalezy doreczyc Fundacji listem poleconym do pietnastego dnia kolejnego miesiaca kalendarzowego.

 

§ 10

 

1. Fundacja moze czasowo zawiesic wyplate stypendium lub cofnac jego przyznanie w przypadku, gdy:

a. Wnioskodawca przedstawil niezgodne z prawda dokumenty i oswiadczenia, na podstawie których przyznano stypendium,

b. w przypadku stypendium motywacyjnego, Uczen lub Wnioskodawca uchyla sie od obowiazku przedkladania Fundacji comiesiecznego raportu z postepów ucznia lub przedklada takie raporty z opóznieniem

c. Uczen zaprzestal kontynuowania nauki,

d. Uczen uchyla sie od zajec sportowych,

e. poziom sportowy Ucznia ulegl obnizeniu

f. Uczen uzyskal stypendium od innego Fundatora,

g. Uczen prowadzi niesportowy tryb zycia tj. alkohol, papierosy, srodki odurzajace, agresja

h. Uczen postepuje w sposób sprzeczny z obowiazujacym prawem

i. Uczen stosuje srodki lub substancje zakazane przez Komisje Antydopingowa

j. Uczen postepuje wbrew zasadom fair play.

 

2. W przypadku wystapienia sytuacji okreslonych w § 10 ust.1 Zarzad Fundacji podejmuje uchwale o czasowym zawieszeniu wyplaty stypendium lub o cofnieciu jego przyznania, w zaleznosci od okolicznosci danego przypadku.

 

3. W przypadku cofniecia przyznania stypendium Fundacja ma prawo zadac zwrotu calosci stypendium wyplaconego Uczniowi do momentu jego cofniecia.

 

4. Przed podjeciem decyzji o czasowym wstrzymaniu wyplaty stypendium lub o cofnieciu jego przyznania Fundacja moze dokonac weryfikacji okolicznosci, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu w drodze wywiadu srodowiskowego przeprowadzonego przez osobe upowazniona przez Zarzad Fundacji.

 

5. Wyplata stypendium moze ponadto zostac czasowo zawieszona lub wstrzymana w przypadku istotnej zmiany sytuacji finansowej Fundacji.

 

§ 11

 

Fundacja zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany postanowien Regulaminu

b. ankietowania stypendystów pod katem realizacji programu stypendialnego i ewaluacji prowadzonych w tym obszarze dzialan,

c. kontaktu z wybranymi stypendystami w zwiazku z innymi dzialaniami statutowymi Fundacji.

 

§ 12

 

Podpisanie Umowy o Stypendium jest równoznaczne z zapoznaniem sie oraz zaakceptowaniem postanowien Regulaminu.

§ 13

 

W sprawach nie ujetych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarzad Fundacji.

 

§ 14

 

Niniejszy Regulamin Przyznawania i Wyplacania Stypendiów Fundacji Doroty Swieniewicz zostal zatwierdzony na mocy Uchwaly Rady Fundacji nr 1/2013 z dnia 23.10.2013 roku i ma zastosowanie do Umów o Stypendium zawartych od dnia 30.10.2013 roku.