O Fundacji

Fundacja Doroty Świeniewicz jest organizacją non-profit. Fundacja powstała w lipcu 2013 roku. Inspiracją do jej stworzenia były liczne w trakcie trwania kariery siatkarskiej Doroty spotkania z dziećmi. Nierzadko spotkania takie przeradzały się w trwałe relacje, a siatkówka stawała się dla dzieci pasją oraz sposobem na życie.

Głównym celem fundacji jest prowadzenie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania w sport i podejmowanie sportowej rywalizacji. Wartości jakie promuje organizacja to zdrowie, praca, edukacja, szacunek, tolerancja, zasada fair play. Przyznając stypendia fundacja wyrównuje szanse uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży także wywodzących się ze środowisk wiejskich, a w szczególności dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Dzięki wsparciu fundacji młodzi ludzie mają szansę na samorealizację i lepsze jutro.
Z racji zawodu Doroty Świeniewicz główną dyscypliną wspieraną przez fundację jest siatkówka, jednak w miarę rozwoju organizacji możliwe jest rozszerzenie działań na inne dziedziny sportu.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • przyznawanie stypendiów dla utalentowanych dzieci i młodzieży,
  • organizację drużyn, sekcji i kół sportowych,
  • organizację obozów szkoleniowych,
  • finansowanie sprzętu sportowego,
  • organizację młodzieżowych zawodów sportowych,
  • przyznawanie nagród specjalnych.